Posted on Leave a comment

Calderes de condensació

Les Calderes de condensació ofereixen uns beneficis tangibles com la reducció de les emissions de diòxid de carboni i ajuden a combatre l’escalfament global.
Milloren  l’eficiència reduint les factures de combustible.

Una caldera de condensació té una eficàcia de funcionament millor que una convencional sense condensació , això és degut al seu bescanviador de calor més gran i més eficient. Continue reading Calderes de condensació